Nuria Saenz

Xl Semanal

Hair by Manu Moreno

Photo: Antonio Terron